หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 4
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 11
  วสท.  
  หลักการและเหตุผล
    โครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นขึ้นกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ทำให้การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด
ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง  Contract Administration & Project Management ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง
กลุ่มเป้าหมาย  
1. ผู้จัดการโครงการ
2. วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน
3. เจ้าของกิจการ
4. ผู้สนใจทั่วไป
วิทยากร  นายสงคราม  ทองนพคุณ   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
รายละเอียดการอบรม
1. สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญา
1.1 ขอบเขตงาน
1.2 การระบุราคาในสัญญา
1.3 เงื่อนไขการจ่ายเงิน
1.4 เงินประกันผลงาน (Retention)
1.5 หลักประกันสัญญา
1.6 บทปรับ
1.7 ALL   Risk  Insurance
1.8 ภาษี VAT & WHT & DST
2. การประชุมก่อนเซ็นสัญญา
2.1 ทำความเข้าใจ ขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจน
2.2 ทำความเข้าใจ ด้านเทคนิคที่ไม่ชัดเจน
2.3 เพิ่ม-ลด ขอบเขตงาน และราคางาน
2.4 พิจารณา Deviation List
2.5 ต่อรองราคารวมสุดท้าย
3. การประชุมเริ่มโครงการ kick off meeting
3.1 Organization Chart
3.2 Distribution  Procedure and Contact Person
3.3 วันเริ่มสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา
3.4 ผู้ติดต่อประสานงานหน้างาน
3.5 Main Schedule และวัน Mobilize เข้า Site 4. การวางแผนโครงการ
4.1  การวางผังองค์กร
4.2 การประชุมเริ่มต้นโครงการ
4.3 การจัดการเวลาของโครงงาน
4.4 การจัดทำงบประมาณ
4.5 ตารางการเบิกจ่ายเงิน
4.6 เงินสดหมุนเวียน 
4.7 การบริหารความเสี่ยงโครงการ
5 การควบคุมโครงการ
5.1 การควบคุมงานออกแบบ
5.2 การควบคุมงานจัดซื้อ
5.3 การควบคุมงานก่อสร้าง
5.4 การควบคุมค่าใช้จ่าย
5.5 การประชุมเพื่อควบคุมงาน
6 การปิดโครงการ
6.1 สรุป Deficiency List
6.2 การส่ง Final Document 
6.3 การจัดส่ง Spare Parts 
6.4 สรุปราคา เพิ่ม/ลด-ราคางานเปลี่ยนแปลงของสัญญา
6.5 กำหนดวันรับมอบงานงวดสุดท้าย
6.6 กำหนดจำนวนวันต่อสัญญา (ถ้ามี)
6.7 กำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                                                
 
  วันที่ 6-7 ก.พ.58 (ศุกร์-เสาร์)  
  ห้องพระรามเก้า ชั้น6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค  
  กรุงเทพมหานคร  
  1.ผู้จัดการโครงการ 2. วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน 3.เจ้าของกิจการ 4.ผู้สนใจทั่วไป  
  70 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 5,000.00 บาท
สมาชิก วสท. 5,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5,200.00 บาท
บุคคลทั่วไป 5,200.00 บาท
 
  โทรสาร 02-3192710 หรือ อีเมลล์ chadaporn.eit@gmail.com , eit@eit.or.th  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  ชฎาพร พงษ์อิ่ม  
  รายละเอียดและใบสมัคร Contract Administration รุ่น 11 (6-7 ก.พ.58).pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2015-01-12 15:29:44
ผู้ชม: 1,398
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

scg
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th