หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  Building Performanace Simulation & Comfort Building รุ่นที่4
  วิศวกรรมโยธา  
  หลักการและเหตุผล
การจำลองประสิทธิภาพพลังงาน หรือ Building Performance Simulation เป็นกระบวนการศึกษาหาทางเลือกการออกแบบอาคารที่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิ์ภาพของคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (ความร้อน ภาพทัศน์ คุณภาพอากาศและความชื้น รวมทั้งการใช้พลังงาน เป็นต้น) และช่วยรังสรรค์นวัตกรรมอนาคต และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการก่อสร้าง การทำแบบจำลองต้องอาศัยศาสตร์ผสมผสาน รวมทั้งฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วัสดุศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และคอมพิวเตอร์
Comfort Building เป็นอาคารที่มีสภาวะน่าสบาย ปลอดภัยจากเชื้อโรค การใช้พลังงานต่ำ ทำให้มีสุขภาพ สุขอนามัยสมบูรณ์ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
วสท.ดำริให้จัดอบรมหัวข้อข้างต้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์สุขต่อสาธารณชน รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. สถาปนิก วิศวกรทุกสาขา
2. นักอสังหาริมทรัพย์ และนักพัฒนาที่อยู่อาศัย
3. ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Manager)
4. ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ
5. ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสมาคมสถาปนิกสยาม กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
- รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ARCC, USA 2004
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2006
- รางวัลอาจารย์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

กำหนดการบรรยาย
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 12.00 น.
- Introduction to building performance simulation
- Natural Ventilation performance simulation
- Daylight performance prediction
- Thermal load and energy consumption
- Indoor environmental quality (IEQ)
- Moisture phenomena 
- Etc 13.00-16.30 น. (กรณีศึกษาจากงานวิจัย และหน้างาน)
- สภาวะน่าสบายของบ้านและอาคารสำนักงาน
- สภาวะน่าสบายของโบสถ์ไทย และปัญหาความชื้นในโบราณสถาน
- สภาพแวดล้อมภายใน และอาคารเขียว (Green building)
- การออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงาน
- วัสดุผนังอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
- ฯลฯ
                                    
 
  วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558  
  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง39  
  กรุงเทพมหานคร  
  1. สถาปนิก วิศวกรทุกสาขา 2. นักอสังหาริมทรัพย์ และนักพัฒนาที่อยู่อาศัย 3. ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Manager) 4. ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ 5.ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 2,800.00 บาท
สมาชิก วสท. 2,800.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,300.00 บาท
บุคคลทั่วไป 3,300.00 บาท
 
  โทรสาร 02-3192710 หรือ อีเมลล์ chadaporn.eit@gmail.com , eit@eit.or.th  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  ชฎาพร พงษ์อิ่ม  
  รายละเอียดและใบสมัคร Building Performance Simulation & Comfort Building #3 (7 มี.ค. 57).pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2015-01-07 13:33:09
ผู้ชม: 1,941
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th