หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่) ประจำปี 2558 จ.ระย
  วิศวกรรมไฟฟ้า  
  หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีการปรับปรุงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ตาม มอก.11-2553 ซึ่งอ้างตามมาตรฐาน IEC การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อกำหนดการใช้งาน การเดินสาย และขนาดกระแสของสายไฟฟ้า อีกทั้งเพิ่มข้อกำหนดการติดตั้งสำหรับสถานที่เฉพาะและบทอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการออกแบบ การติดตั้ง และการตรวจสอบ ปัจจุบันมาตรฐานดังกล่าวได้พิมพ์เสร็จแล้ว ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบรายละเอียดเพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่มาตรฐานฯดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

คณะวิทยากร
นายกิตติพงษ์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์  การไฟฟ้านครหลวง, ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ.2557-2559
นายลือชัย ทองนิล  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. พ.ศ. 2554-2556, กรรมการสภาวิศวกร 
นายสุธี  ปิ่นไพสิฐ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายกิตติศักดิ์  วรรณแก้ว  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายศิวเวทย์  อัครพันธุ์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล  เลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท., บริษัท อาซีฟา จำกัด

กำหนดการ
วันแรก
บทที่ 1 นิยามและข้อกำหนดทั่วไป
บทที่ 2 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
บทที่ 3  ตัวนำประธาน สายป้อน วงจรย่อย
บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ
บทที่ 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า
บทที่ 12 วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต
บทที่ 13 อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน
บทที่ 14   การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว

วันที่สอง
บทที่ 4 การต่อลงดิน
บทที่ 7 บริเวณอันตราย
บทที่ 9 อาคารชุด อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน

วันที่สาม
บทที่ 5 ข้อกำหนดการเดินสายและวัสดุ
บทที่ 6 บริภัณฑ์ไฟฟ้า
     
 
  วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558  
  โรงแรม คลาสสิก คามิโอ ระยอง ห้องเกาะแก้ว ชั้น 3  
  ระยอง  
   
  100 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 4,500.00 บาท
สมาชิก วสท. 4,500.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 5,000.00 บาท
 
   
  วสท.  
  คุณนพมาศ  
  รายละเอียดและใบสมัคร มฐ.ติดตั้งทางไฟฟ้า-ตจว-new.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-12-24 13:11:32
ผู้ชม: 2,424
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th