หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการสัมมนา
  การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี (1/58)
  วสท.  
  การฝึกอบรมเรื่อง  การบัญชีบริหาร :  สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

หลักการและเหตุผล
     ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กร ควรจะต้องเรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้องสามารถวิเคราะห์และต้องตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ และงบประมาณเงินสด  เพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนสามารถวางแผนให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1. สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
2. เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง
3. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ
4. สามารถจัดการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
5. เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด
6. สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
1. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
2. วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

วิทยากร    อาจารย์นวพร(นันทพร)   บุศยสุนทร
             อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

กำหนดการ
  วันที่ 1
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การทำความเข้าใจงบการเงิน 
                        -   งบดุล          -   งบกำไรขาดทุน           -   งบกระแสเงินสด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การวิเคราะห์งบการเงิน 
                       - วิเคราะห์แนวโน้ม              - วิเคราะห์โครงสร้าง 
14.45 – 16.30 น. การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
                        - สมรรถภาพในการหากำไร
                        - ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
                        - ความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว
                        - ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร
  วันที่ 2
09.00 – 12.00 น. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
                        - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร
                        - การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
                        - งบประมาณระยะสั้น               -  งบประมาณระยะยาว
14.45 – 16.30 น. งบประมาณเงินสด
                        - การวางแผนและควบคุมกำไร
                        - ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด
            
 
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม พ.ศ.2558  
  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39  
  กรุงเทพมหานคร  
  1. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน / 3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน / 4. ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง  
  40 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 3,800.00 บาท
สมาชิก วสท. 3,800.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,300.00 บาท
บุคคลทั่วไป 4,300.00 บาท
 
  โทรสาร.0-2319-2710 / 0-2184-4597-8 E-mail : eit@eit.or.th, tidawan@eit.or.th  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  
  ธิดาวรรณ / ชฐาพร โทรศัพท์ 0-21844600-9  
  รายละเอียดและใบสมัคร บัญชีบริหาร 1-58.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-12-11 10:46:29
ผู้ชม: 2,192
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th