หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการสัมมนา
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) 1/2558
  วสท.  
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี  (Supervisory Skill)
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย  คณะกรรมการโครงการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
          ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง ทั้งกับคู่แข่งภายในประเทศและคู่แข่งขันจากต่างประเทศ   ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขัน คือ ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ในการที่จะบริหารงานบุคคลให้ดี โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หรือการปฏิบัติการนั้น หัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงสุด หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น (First line Management) ซึ่งทำงานประสานงานระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่นำนโยบายขององค์กรมาใช้ให้บังเกิดผล
องค์กรส่วนใหญ่จะเน้นการพัฒนาทางด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Hardware) และทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ IT (Software) เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดการพัฒนาทางด้านทรัพยากรบุคคล (Human ware) ซึ่งเป็นหัวใจหลักขององค์กรอย่างจริงจัง ทั้งๆ ที่คนเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ระบบดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นหัวหน้างาน จึงเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานและนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรในระยะยาว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการนำนโยบายไปปรับใช้ในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทราบถึงกระบวนการ วิธีการ เทคนิคและขั้นตอนต่าง ๆ ที่หัวหน้างานจะต้องทราบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการการทำงานภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ควรมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 Supervisor / หัวหน้างาน โฟร์แมน / ช่างเทคนิค ช่างชำนาญงาน
 พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน   และต้องการพัฒนาตนเอง

รูปแบบการฝึกอบรม :  
          ประกอบด้วยเทคนิค และวิธีการที่ไม่เน้นแบบการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับฟังแต่อย่างเดียวแต่ต้องการให้มีส่วนร่วม (Class Participation) ได้แก่ การจัดให้มีการทำกรณีศึกษา Case Study, การพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และการบรรยาย รวมทั้งการชม VIDEO กรณีตัวอย่าง โดยจะสรุปเป็นแนวทางที่สามารถนำหลักการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริง

วิทยากร   
นายนิพนธ์  บุญคุ้มครอง ,  บริษัท แอดวานซ์ ควอลิตี้ เซอร์วิสเซซ จำกัด
 
กำหนดการ    
08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน ณ ชั้น 4 อาคาร วสท.
09.00-12.00 น.  ความหมายของหัวหน้างาน (Who is Supervisor?)
 ประเภทหัวหน้างาน
 หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Authority and  Responsibility) 
 หลักการบริหารงานเบื้องต้น (Basic Management) ของหัวหน้างาน
 ความเป็นผู้นำ (Leadership)
13.00-16.30 น.  การสั่งงานและการสอนงาน
 การทำงานเป็นทีม (Team Working)
 สิ่งที่หัวหน้างานจะต้องทำในแต่ละวัน (Daily Management)
 การบริหารคนและการจูงใจ (Motivation)
 การสั่งงาน และการมอบหมายงาน (Delegation)
 มนุษย์สัมพันธ์ (Human relation)
                                  
 
  วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39  
  กรุงเทพมหานคร  
   Supervisor / หัวหน้างาน โฟร์แมน / ช่างเทคนิค ช่างชำนาญงาน/Supervisor / หัวหน้างาน โฟร์แมน / ช่างเทคนิค ช่างชำนาญงาน/ พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน และต้องการพัฒนาตนเอง  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 2,500.00 บาท
สมาชิก วสท. 2,500.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 3,000.00 บาท
 
  โทรสาร.0-2319-2710 / 0-2184-4597-8 E-mail : eit@eit.or.th, tidawan@eit.or.th  
  คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  ธิดาวรรณ แสงทอง โทร. 0-21844600-9  
  รายละเอียดและใบสมัคร ร่างแผ่นพับ - ทักษะหัวหน้างาน 58 (26 ก.พ. 58).pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2014-11-18 10:38:48
ผู้ชม: 2,415
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
scg
sponsor บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th