หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 15
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
General
  การประชุมกำหนดนโยบาย และระดมสมอง คณะกรรมการอำนวยการ วสท.
Untitled Document

การประชุมกำหนดนโยบาย และระดมสมอง คณะกรรมการอำนวยการ วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสัญจร เพื่อประชุมระดมสมองกำหนดนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี 2557-2559 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Wora Bura Hua Hin Resort & Spa) จ.ประจวบคีริขันธ์
โดยมีข้อสรุปดังนี้
นโยบาย
1. พัฒนามาตรฐานทางวิศวกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับ AEC
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางวิชาชีพ
3. จัดการองค์กรโดยหลักประหยัดพลังงาน
4. สร้างความเข้าใจให้แก่สังคมถึงความสำคัญของ วสท.
5. สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
6. เพิ่มจำนวนสมาชิก
7. สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก
กลุ่มที่ 1 พัฒนามาตรฐานทางวิศวกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
• เปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเดิม
เป็นคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
— เหตุผล
1. เกิดข้อขัดแย้งระหว่างกรรมการสาขากับกรรมการร่างมาตรฐาน
2. การทำงานของกรรมการไม่มีอำนาจที่ชัดเจนตามข้อบังคับ
3. การแต่งตั้งคณะทำงานไม่ได้เกิดจากสาขา
4. ขาดการวางนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
• ตั้งคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
หน้าที่
1. กำหนดนโยบายมาตรฐานของ วสท.
2. ตั้งประธานคณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน
3. สนับสนุนให้มีกรรมการสาขา วสท. เป็นกรรมการในหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการ สมอ. กรรมการวิชาการราชบัณฑิต เป็นต้น
4. ผลักดันให้มาตรฐาน วสท.ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานระดับชาติ และอ้างอิงทางกฎหมาย
5. สำรวจความต้องการมาตรฐานของแต่ละสาขา
6. มีหน้าที่กลั่นกรองมาตรฐานและคัดเลือกมาตรฐานที่จะทำตามลำดับก่อนหลัง
7. กำหนดรูปแบบมาตรฐานที่เป็นสากล เช่น หน้าปก โลโก้ สารบัญ การจัดรูปแบบการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
8. จัดตั้ง Standing Committee
9. พิจารณาการปรับปรุงมาตรฐานเมื่อครบกำหนด 5 ปี

• โครงสร้างคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ประกอบด้วย
1. ประธาน
2. คณะกรรมการ (ประธานสาขาหรือผู้แทน ผู้เชี่ยวชาญ
3. คณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน
4. กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอาจมาจาก ผู้ใช้ ผู้ผลิต นักวิชาการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อบังคับ

กลุ่มที่ 2 วสท. สร้างชื่อเพื่อสังคม
วสท. สามารถทำอะไรเพื่อสังคม โดยการสร้างความน่าเชื่อถือ และการให้บริการที่ถูกต้อง
เป้าหมาย
- ประชาสัมพันธ์ วสท. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- สร้างความเด่นชัดขององค์กร
- ให้ความรู้เชิงวิชาการ/วิชาชีพ ในด้านวิศวกรรมเบื้องต้นกับสังคม
- จัดโครงสร้างที่ตอบสนองสังคมได้อย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ
แนวทาง
- วสท. ต้องทำงานเชิงรุก
กรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลการทบต่อสาธารณะ สามารถตอบคำถามสังคมในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้ และจัดสัมมนาทันที และต้องทำเป็นรูปแบบเดียวกัน
- ประสานงานร่วมกันระหว่าง วสท. กับสภาวิศวกร
- การชี้แจ้งเรื่ององค์กร วสท. กับสภาวิศวกร เพราะวิศวกร และสังคมมักเข้าใจว่าเป็นองค์กรเดียวกัน แท้จริงแล้วเป็นคนละองค์กร และมีหน้าที่ต่างกัน
- กล้าแสดงความคิดเห็น (เชิงวิชาการ) ออกไปชี้นำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
- กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ วสท. ทุกคน ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวได้ ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน เช่น facebook วสท.
- พัฒนาเรื่องการส่งข่าวสารแก่สมาชิก และสังคม โดยมีหลายช่องทาง เพราะกลุ่มผู้ใช้สื่อมีหลายกลุ่ม หลายวัย ควรมีสื่อที่หลากหลายเข้าถึงคนทุกกลุ่ม
- ปรับปรุง Website วสท. ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็นแหล่งรวมมาตรฐาน ข้อมูลด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
- สมาชิก วสท. สามารถ upload โปรแกรม/ข้อมูลฟรี (โดยต้องป้อนเลขที่สมาชิก วสท.)
- ต้องมี call center และทำทุกช่องทางให้แข็งแรง / เน้น social media ทุกชนิด
และสนับสนุนให้ วสท. เป็นที่รู้จัก มากขึ้น
- เตรียมปรับปรุง พรบ. วิศวกร พ.ศ. 2542 เสนอต่อสภาวิศวกร
- การจัดงานประชุม / นิทรรศการ / วิศวกรรมแห่งชาติ / การเข้าสู่งานสภากาชาดไทย
- ตั้ง express download

กลุ่มที่ 3 สร้างสายสัมพันธ์และพัฒนาอาชีพให้มวลมหาสมาชิก วสท.
เป้าหมาย
1. การเพิ่มและการรักษาสมาชิก เป้าหมาย 3 ปี ให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ของสมาชิกเดิม
กลุ่มเป้าหมายสมาชิก
- นักศึกษา /อาชีวะ /อาจารย์
- องค์กรและหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สนง โยธาฯเขต โยธาฯจังหวัด / องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ อบต
- กลุ่มธุรกิจอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรม
- กลุ่มต่างชาติ
แผนการดำเนินการ
- ปรับปรุงฐานข้อมูลงานทะเบียนโดยผ่าน เว็บเบส
- ปรับปรุงระบบการสมัครสมาชิกและการจ่ายเงินแบบออนไลน์ ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ AEC

2. เพิ่มสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก วสท.
แบ่งออก เป็น 2 ส่วน ดังนี้
สิทธิประโยชน์ด้านวิชาการ
- แนะนำอบรมซ้ำและสัมมนาตามยุคสมัยโดยขอความร่วมมือกับประธานสาขา
- จัดดูงานหน่วยงานเฉพาะ ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้
- เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้และตอบปัญหาทางเทคนิคให้สมาชิกผ่านเว็บไซด์ face book โดย
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (กูรูระดับประเทศในแต่ละสาขา)
- จัดอบรม/สัมมนา/ดูงาน สำหรับสมาชิก
- สร้างห้องสมุดด้านวิศวกรรม
สิทธิประโยชน์ทั่วไป
- ให้สิทธิประโยชน์ส่วนลดกับร้านค้า อาทิเช่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านหนังสือ ที่พัก
- นิติบุคคลสามารประชาสัมพันธ์การสมัครงานขององค์ได้
แนะนำอาชีพ
- จัดทำหนังสือการ์ตูน 1,000,000 เล่ม พร้อมจัดทำ mascot เพื่อใช้แนะแนวศึกษาต่อของนักศึกษา
- จัดกิจกรรม Job fair กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาท วสท. และเปิดรับสมัคร
สมาชิก
- เข้าแนะนำอาชีพ กับยุววิศวกร ให้กับสถาบันการศึกษา
- เข้าร่วม Camp กับหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดให้กับนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ บทบาทของ วสท. ให้กับ
สถาบันการศึกษา
ทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Wora Bura Hua Hin Resort & Spa) และคุณชัยชาญ วรนิทัศน์ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ให้การสนับสนุนที่พัก และอาหารระหว่างประชุม มา ณ. ที่นี้ด้วย 

 

 

 
ประกาศโดย: eit
วันที่: 2014-02-28/2014-02-28
ผู้ชม: 2,832
 

HILTI
scg
ค้นหา
Interested News
General
คู่มือจัดการบ้านหลังน้ำท่วม + แนวทางการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมอาคาร
โครงการเครือข่ายยุววิศวกร ครั้งที่ 4
วสท. เข้าตรวจอาคารทรุด หลังเซียร์รังสิต
แถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556
วสท. จัดพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
วสท. ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้าตาม มอก.ใหม่ มาตรฐานการติดไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่”
วสท. จับมือ สภาวิศวกร ร่วมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
Special Seminar on Design and Construction of Tall Buildings at Myanmar Engineering Society
ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิศวกรรมไทย ก้าวไกลสู่ AEC
แถลงการณ์ วสท. วิกฤตการณ์น้ำท่วม
สรุปผลการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ วสท. ประจำปี 2555
แถลงข่าวเรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร”
วสท. ได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณวิศวกร ดังฉบับร่างที่นำเสนอสมาชิกมานี้เพื่อขอความเห็นจากสมาชิกก่อนจะประกาศใช้
แถลงข่าว “อันตรายจากการใช้บันไดเลื่อน”
วสท. เข้าเยี่ยมชม “งานวิจัยพลังงานกังหันลมและงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน
ด่วน! ขอเชิญชวน จัดส่งตำราที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลจากกองทุน
วสท. จัดพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
พิธีเปิดงานประชุมอุโมงค์โลก 2012
แถลงการณ์ฉบับที่ 2 วสท.
ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด วสท.
แถลงข่าว “แผ่นดินไหวในประเทศไทย และผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร”
ขอบคุณผู้สนับสนุน โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 5
วสท. แถลงข่าว ผลการตรวจสอบกรณีถนนพระรามที่สี่เกิดทรุดตัวใกล้แยกวิทยุ
พิธีลงนามเซ็นสัญญาการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555
กำหนดการ พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานวิศวกรเกียรติคุณ
วสท. รายงานการสำรวจเบื้องต้น คานคอนกรีตโครงการโฮฟเวลพังทลาย
รายงานเบื้องต้นการตรวจสอบอาคาร FICO สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
วสท. นำคณะเข้าเยี่ยมชม โรงงานไทยออยล์ จ.ชลบุรี
ปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทัศนาจรศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554
เยี่ยมคำนับ และสวัสดีปีใหม่องคมนตรี
ผ่านไปแล้วกับการประชุม CAFEO ครั้งที่ 29 ณ ประเทศบรูไน
วิศวจุฬาดีเด่น
ต้นกัก กลางชะลอ กทม.ช่วยระบาย
Eco Challenge 2011-12
วสท. จัดงานเลี้ยงขอบคุณวิศวกรอาสา และสื่อมวลชน
ค่ายการเรียนรู้การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน
งานเลี้ยงปีใหม่ วสท.
วสท. การร่วมมือกับ RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมสมาชิก
ข้อแนะนำสำหรับบ้านหลังน้ำลด ด้านเครื่องกลและระบบท่อ
วสท. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วสท. ประกาศคัดสรรวิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม พศ. 2554
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรอาสาช่วยเหลือหลังน้ำท่วม และส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่”
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรอาสาช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสอบอาคารหลังน้ำท่วม”
กอลฟ์สมาชิกสัมพันธ์ วสท. ประจำปี 2554
EIT High Tea จิบน้ำชายามบ่าย ครั้งที่ 1
คลินิกช่างพบประชาชน เสาร์ที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา
พิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554
วสท. ลงนามถวายพระพรในหลวง
EIT Talk & Dinner
วสท. จัดการแถลงข่าวเรื่อง “ไฟไหม้อาคารสูง มหันตภัยใกล้ตัวคนเมือง”
วิศวกรหญิงไทย วสท. ดูงานอุทยานมิตรผล ด่านช้าง
วสท. ลงนาม MOU กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
ยกอุโบสถเก่าแก่อายุ 459 ปี
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ประชุมความร่วมมือระหว่าง วสท. กับ RICS
สัมมนาเทคนิคบริหารการเงินฯ เปิดเป็นรุ่นแรก ผู้สนใจลงทะเบียน มากมาย
วสท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น
“Renewal of Agreement of Cooperation” between ASCE & EIT
ทัศนาจรศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำงึม 2 ณ สปป.ลาว
ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัววิศวกรอาวุโส
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
วิศวกรหญิงไทยจัดประชุมสัญจรและศึกษาดูงาน
16 คำถาม ไขข้อข้องใจ กรุงเทพๆเสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหวขนาดไหนและจะรับมือกันอย่างไร
แถลงข่าว “แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น มีผลต่อไทยหรือไม่ และควรเตรียมรับมืออย่างไร”
CAFEO 28 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
พิธีเปิดอาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 2
วสท. ลงนามถวายพระพร
เยี่ยมคำนับ และสวัสดีปีใหม่องคมนตรี
วสท. ซ้อมอพยพหนีไฟ
วสท. ส่งวิศวกรอาสาตรวจสอบความเสียหายของอาคาร หลังเหตุการณ์น้ำท่วม
ด่วน! ขอเชิญชวน จัดส่งตำราที่มีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลจากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์
เชิญอาจารย์นักวิจัยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมนำเสนอบทความวิจัยในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
วสท. ร่วมกับสภาวิศวกรจัดการเสวนาเรื่อง “งานวิศวกรรมกับกรณีภัยพิบัติ”
วสท. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
วสท. ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้าน ECO Towns ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
บรรยากาศ การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 4
ขั้นตอนการยกย้ายอาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์
ตรวจอาคารวีรสุ - กรณีเกิดเพลิงไหม้
แถลงข่าวความเห็นต่อโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท
เสวนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน
บรรยายพิเศษด้านพลังงานโดย ปตท.สผ.
โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 7
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2557-2559
พิธีเทวาภิเษกพระวิษณุกรรม
วสท. จัดทำ MOU กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
บรรยายพิเศษ Segmental Tunnel Linings with Fibre Reinforced Concrete
วสท. รับมอบป้ายทางหนีไฟ
ศึกษาดูงาน ECO Towns ณ คิตะคิวชู เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
พิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556
ประชุม CAFEO 31
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถ์ (วสท.) จัดงานครบรอบ 70 ปี วสท.
หนังสือ เจ็ดทศวรรษ วสท.
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค รุ่นที่ 34
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ครั้งแรก
ผู้แทนบริษัทชิโน-ไทยเข้าพบ แสดงความยินดีนายก วสท. คนใหม่
วสท. รับสมัครงาน
The 6th ThaiTIMA
วสท. จับมือสภาวิศวกรในการดำเนินงานในอนาคต
วสท. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก Construction Association of Bhutan (CAB) ประเทศภูฏาน
เราได้สาวไทย คนแรก ในอวกาศเป็นวิศวกรหญิง
นายกใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ.2557-2559
วสท. แสดงความยินดีกับการเคหะแห่งชาติ ครบรอบ 41 ปี
กรณีข่าวมีผู้เสียชีวิตจากการโดนลิฟต์โดยสารหนีบ ในคอนโดแห่งหนึ่ง
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกล และไฟฟ้าไทยแสดงความยินดีกับนายก วสท.
วสท. แถลงข่าว “อาคารวิบัติ ภัยที่หลีกเลี่ยงได้”
การประชุมกำหนดนโยบาย และระดมสมอง คณะกรรมการอำนวยการ วสท.
วสท. ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบที่เกิดเหตุ Regulating Well
งานฉลองโล่พระราชทาน วิศวกรเกียรติคุณตามรอยพระบาท
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
วสท. นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญฯ
วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร แถลงข่าว “ภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการป้องกัน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีความต้องการรับสมัครพนักงาน
วสท. ลงนามตกลงร่วมมือกับ VNU จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2557
แสดงความยินดีกับกรรมการอำนวยการได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์กิตติคุณ”
พิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส 2557
วสท. จัดเสวนา และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
วสท. แถลงข่าว “แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย”
วสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
การเสวนาเรื่อง “ประมวลสถานการณ์หลังวันแผ่นดินพิโรธ”
วสท. นำสมาชิก เยี่ยมชม สหภาพสมาคมวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาขนลาว
โปสเตอร์ กฎความปลอดภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟไหม้อาคารสูง
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
การประชุมสัมมนาเรื่อง “ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย”
โครงการเสวนา “จาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย”
เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “การซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย”
เชิญร่วมเสวนาเรื่อง “ยกเครื่องเรื่องระบบราง” และงานแถลงข่าว วิศวกรรม’ 57
วสท. รับมอบทุนสนับสนุน “โครงการวิศวกรอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ฯ” จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับผู้อำนวยการ Sipa
วสท.เปิดรับสมัครพนักงาน
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล วสท. ประจำปี 2557
วสท. รวมใจไทย...กู้ภัยแผ่นดินไหว นวัตกรรมต้นแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานแถลงข่าว“วิศวกรรม’ 57” (Engineering 2014)
บทสรุปจาก เสวนาเรื่อง “จาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย”
วสท. ร่วมกับสำนักงานโยธาฯ จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาการซ่อมแซมอาคารเสียหายจากแผ่นดินไหว
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
โครงการสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเรื่อง “การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินลึก” ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา
ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือจัดการศึกษา และวิชาการ ครั้งที่ 2
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
ทดสอบการรับน้ำหนักพื้นอาคาร สถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี
โครงเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษาเรียนดี ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2557
เสวนาวิชาการเรื่อง “พัฒนาระบบรางขนส่งรางของประเทศไทย ทำอย่างไร?”
วสท. ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมฯ ตรวจประเมินความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม (นำร่อง)
วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
วสท. รับมอบรถ TOYOTA HILUK
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนงานวิศวกรรม’57
ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์
ประชุมเสวนาเรื่อง “บทเรียนคอนโด 6 ชั้น... กับการปฏิบัติวิชาชีพ”
วสท. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อต้านคอร์รัปชัน
วสท. ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการวิศวกรรมงานทาง กับ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วสท. แสดงความยินดีกับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
การประชุมวิชาการงานวิจัยระดับบัณทิตศึกษาสาขาวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 9 พร้อมศึกษาดูงาน โครงการมหาสมุทร
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี
พิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ วัดดงมะเฟือง จังหวัดเชียงราย
ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วสท. ร่วมกับ สอท. จัดแถลงข่าวเรื่อง “เสนอมาตรการสกัดเหล็กจีนทุ่มตลาดไทย และการค้าที่ไม่โปร่งใส”
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค
วสท. แถลงข่าว วิเคราะห์สาเหตุอาคารคอนโด 6 ชั้น คลอง 6 พังถล่ม
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2557
วสท. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
อย่าพลาด วิศวกรรม'57
เชิญร่วมฟังเสวนาในงาน “วิศวกรรม 57” หัวข้อเสวนาฟรี
เสวนาเรื่อง ใบอนุญาตก่อสร้าง...เพื่อการพัฒนาประเทศ
การสัมมนาเรื่อง “การบริหารอาคารสูง และความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์”
บูธคลินิกช่าง ในงานวิศวกรรม 57 (มีบรรยายฟรี วันที่ 30 พ.ย.57)
วสท. ร่วมงาน แถลงข่าว “บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว”
วสท. แถลงข่าวเรื่อง “ลดเสี่ยงชีวิตคนไทย...พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้”
วสท. ร่วมงาน “การประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน ครั้งที่ 32
ผลการตัดสินการแข่งขัน
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. มอบใบประกาศนียบัตรรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Eco Challenge 2014-15
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรรม’57 วิศวกรรมสำหรับอนาคต”
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วสท. จัดงาน “วิศวกรรม’57 (Engineering ‘14)”
สไลด์ ประกอบการบรรยาย "ระบบรางทางออกเพื่ออนาคตการขนส่งไทย"
วสท. จัดแถลงข่าว “ถอดรหัส…กรณี ดิเอทัส – ตึกร้าง วสท. เปิดมาตรฐานการรื้อถอนอาคารของไทย ทำอย่างไรให้ปลอดภัย”
วสท. ร่วมประชุมเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน
เชิญร่วมสัมมนาฟรี
ร่วมสัมมนาฟรี
sponsor บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th