หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 12
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
General
  พิธีเปิดอาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 2
Web

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ บ้านปู่หมื่นใน ตำบลแม่สาว  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่การออกแบบ และการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง โดยการสนับสนุนค่าก่อสร้างจาก มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ,  บริษัท  ธารา   จำกัด,  หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่  รวมมูลค่า 1,961,500 บาท เมื่อได้อาคารเสร็จเรียบร้อยยังขาดโต๊ะ-เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน วสท. จึงได้ทำโครงการขอเชิญชวนสมาชิก  และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี ได้เงินบริจาคมาจำนวน 250,000 บาท จัดทำโต๊ะ-เก้าอี้ให้นักเรียนครบจำนวน 120 ชุดตามจำนวนที่โรงเรียนต้องการ พร้อมกับได้จัดหาตู้เก็บเอกสาร โต๊ะครู หนังสือ  และเสื้อกันหนาว ให้กับเด็กๆ ทุกคนอีกด้วย วสท. ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รศ.พูลพร  แสงบางปลา

นายไพทยะ  แสงบางปลา

นางอารีรัตน์  แสงบางปลา

นางสาวภัทรา  ตัลยารักษ์

นายพูลเพิ่ม  ปิยะอนันต์

นางปรียาพันธุ์ ปิยะอนันต์

คุณพูลนิจ  ปิยะอนันต์

คุณพูลทอง  ปิยะอนันต์

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์

พญ. มานี  ปิยะอนันต์

นายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์

นางอารีรัตน์ ปิยะอนันต์

นายบุญชัย ทรงธรรมวัฒน์

นายเกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์

นายสุกิจ ลิติกรณ์

นายธวิทชัย ไสยสมบัติ

คุณธีรนุช ไสยมสบัติ

คุณมณีรัตน์ วัฒนสมบัติ

คุณประยูร เสริมสุขสกุลชัย

ประเสริฐ์  เสริมสุขสกุลชัย

คุณประสิทธฺ์ เสริมสุขสกุลชัย

คุณพรรณี  เสริมสุขสกุลชัย

คุณทรงศักดิ์ เสริมสุขสกุลชัย

คุณพูนศรี เสริมสุขสกุลชัย

คุณนิตยา สัมฤทธิวณิชชา

คุณพรรณี อมรายน

ดร.การุญ จันทรางศุ

คุณศิริขวัญ จันทรางศุ

คุณกุลสิริ  จันทรางศุ

คุณทยากร จันทรางศุ

คุณจันทราภา จันทรางศุ

คุณปรีชา รังสิมานนท์

คุณภาณี  รังสิมานนท์

คุณปริชญ์  รังสิมานนท์

คุณณิชา รังสิมานนท์

นพ.ประเสริฐ์ ศัลย์วิวรรธน์

คุณทัศนีย์  เจียรกุล   ศัลย์วิวรรธน์

คุณประนาท ศัลย์วิวรรธน์

นายอเนน  อึ่งอภินันท์

นายพรชัย เปี่ยมสมบูรณ์

คุณยิ่งศักดิ์ หันตวงศ์

รศ.วิทยา รุ่งแสง

ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

นางพูลสุข วัณณสุโภประสิทธิ์

นายสุรเดช  วรนัฐสุนทร

คุณอังกาบ วรนัฐสุนทร

คุณเอกศรี วรนัฐสุนทร

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ

นายอดิศร เขียวสมบูรณ์

นางเพ็ญจันทร์ พิทักษ์สิทธิ์

นายดำรง พิทักษ์สิทธิ์

คุณพิชญา พิทักษ์สิทธิ์

คุณพีรดา  พิทักษ์สิทธิ์

คุณดลพรพิทักษ์สิทธิ์

นายทรงศักดิ์ บุรีกุล

ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล

นางปรียานุช ศุภสิทธิ์

นางพรอนงค์ นิยมค้า  โฮริคาวา

นายมาคิโต๊ะ โฮริคาวา

นางสาวมยุขะ โฮริคาวา

นางมารินา โฮริคาวา โคบายาชิ

นางสมปอง สุทธิธนากูล

นายณรงค์  อนันควานิช

ดร.เลอเกียรติ์ วงศ์สารพิกูล

คุณพวงเพชร อนันควานิช

นายดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน

พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์

ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์

คุณอดิศักดิ์ –คุณจิตราภา โรหิตะศุน

นายสุพันธ์-นางอุบล พรสูงส่ง

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

นายชวลิต จริยวัฒน์สกุล

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร

นายไพบูลย์ ภู่เจริญ

Ms. Katsuko Suzuki

นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน

นายวัลลภ-นางศิริเสาวภา เตียศิริ

นายนินนาท-นางพูลศรี ไชยธีรภิญโญ

ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล

นายอดิศักดิ์-นางวนิดา หวังพงษ์สวัสดิ์

คุณธิบดี หาญประเสริฐ

นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล

นายชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ

ดร.อภิวันท์ พลชัย

คุณมยุรี เกียรตินิรมิต

นายอาคม นันทเวชสันติ

ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช

นายธรรมนูญ-นางนัยนา นิยมวัน

นายวรพจน์ ชัยพรหมประสิทธิ์

นายวรวิทย์ จำเริญเลิศ

คุณพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ

ดร.ภิรมย์-นางมารินี แจ่มใส

นายชัยชาญ อี๊งศรีวงศ์

นพ.ศัลยเวช-พญ.พูลศรี เลขะกุล

Mr. Koji  Hunchee Jeon

Mrs. Duong Dieu  Chau

Mr. Sam Truong

Mr. Takashi Kitahara

Mrs.Setsuko Kitahara

รศ.ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง

นายเพชร สุนทรชัยนาคแสง

คุณฮันเนโลเร บูรณะสัมฤทธิ

นายนรนิติ แสนศิริ

นายฉัฏฐชัย   ไชยาธิโรช

นายคมกฤษ ศรีวัฒนางกูร

นายวีระพงษ์ ชัยมุสิก

นายศักดิธัช ชัยมุสิก

ทพ. มัณฑารพ ชัยมุสิก

นายวุฒิชัย อิทธิอาวัชกุล

นายวิชัย ศักดิ์อุดมเมตตา

นายวิชัย  งามพรวิพุธ

นายมารุต  มังคละพฤกษ์

นายเอกรัตน์ ปิ่นโฑละ

Mr. Jonathan Lees

Mr. Anthony Lees

นายทศพร  ศรีเอี่ยม

นายปราการ กาญจนวตี

ดร.นริศรา ทองบุญชู

รศ.อรุณี-ดร.ปิยะนาถ   สมมณี

รศ.ดร.กอบบุญ   หล่อทองคำ

รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

คุณวิพัฒน์ พรพัฒน์กุล

คุณเรณู พรพัฒน์กุล

คุณเรวดี พรพัฒน์กุล

คุณวัฒนา - คุณภิรมย์ภรณ์ คุณเรณู   พรพัฒน์กุล

คุณภฤศพร พรพัฒน์กุล

คุณวนัชพร พรพัฒน์กุล

คุณระบิล – คุณอริสา พรพัฒน์กุล

คุณระพี พรพัฒน์กุล

นพ.วิรุฬห์-คุณพนา พรพัฒน์กุล

คุณสุเทพ-ภญ.อรุณรัตน์   ศรีสุวรรณ

คุณอุดชัย-ภญ.ดวงใจ   ลุ่มเจริญ

ดร.วรพัฒน์   อรรถยุกติ

คุณเกชา  ธีระโกเมน

คุณบัณฑิตย์ สุจริตจันทร์

คุณธวัชชัย สุทธิประภา

คุณวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม

คุณนิธิมา เทพวนังกูร

คุณดนัย กนกวัฒน์

คุณบุญเชิด คิดเห็น

คุณพรเทพ บุตรนิพันธ์

คุณนัฏชลี ผดุงสิทธิ์

คุณวิภาพรรณ์ มโนน้อม

คุณวริทธิ์ นามวงษ์

คุณวันชัย  ธาดาดลทิพย์

คุณบวร วงศ์สินอุดม

คุณอรทัย คิดเห็น

คุณอรุณี คิดเห็น

คุณภูดิศ-คุณธนยศ   มุกข์ดาแดงเข้ม

คุณเยี่ยม  จันทรประสิทธิ์

คุณพูนพลัง ตันติพงษ์

นายณรงค์-นางสมจิต-นายยอดชาย  สมขำ

คุณสุชาติ-คุณธนวรรณ   ด้วงปั้น

นายวิสันติ์  คุณธรรม และครอบครัว

นางทัศนีย์ ศิลปราโมทย์กุล ดร.คณิศร ดร.บารเมษฐ์  บุญโต

ด.ช.คณพศ  จุ้ยจรรยา

นายพรเกษม จงประดิษฐ์

นายหัสสธรณ์ สินธวาลัย

คุณสุดา เถลิงพงษ์ Mr.Buddhi  S.Sharma

Mr. Yuichi Ono

OTS -International

คุณวลัย  สุขรัตนวงศ์

นายประสงค์  ธาราไชย

ครอบครัวเอี่ยมเคลือบและพนักงาน 

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกบอล กราฟฟิค จำกัด

บริษัท  มหาชัยแมทชีนเนอรี่ แอนด์ ออโต้พาร์ท จำกัด

 

และในวันที่ 30 กันยายน 2553 คุณประสงค์ ธาราไชย นายก วสท. รศ.พูลพร แสงบางปลา  คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ วสท. พร้อมด้วยคณะของกลุ่มมูลนิธิอีซูซุได้ร่วมกันทำพิธีมอบ “อาคารเรียนวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 2 และบริจาคอุปกรณ์การเรียน” แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ บ้านปู่หมื่นใน ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  เห็นได้ว่าทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้มีความปลื้มใจที่ได้ให้ และได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ที่ได้อาคารเรียนใหม่ ได้รับของแจก และขนมหลายอย่างทานกันอย่างมีความสุข ทั้งหมดที่เด็กๆ ได้ในวันนี้ก็ด้วยความเสียสละ และช่วยเหลือจากทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผู้สนับสนุนเงินสร้างโรงเรียน และ รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง  ประธาน วสท. สาขาภาคเหนือ 1 ที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนสร้างโรงเรียนแล้วเสร็จ วสท. ขอขอบคุณทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

 
ประกาศโดย: eit/eit
วันที่: 2010-10-05/2011-03-28
ผู้ชม: 11,687
 

HILTI
scg
ค้นหา
Interested News
General
คู่มือจัดการบ้านหลังน้ำท่วม + แนวทางการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมอาคาร
โครงการเครือข่ายยุววิศวกร ครั้งที่ 4
วสท. เข้าตรวจอาคารทรุด หลังเซียร์รังสิต
แถลงข่าวงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556
วสท. จัดพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
วสท. ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สัมมนาเรื่อง “เตรียมพร้อมรับสายไฟฟ้าตาม มอก.ใหม่ มาตรฐานการติดไฟฟ้าที่ปรับปรุงใหม่”
วสท. จับมือ สภาวิศวกร ร่วมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม
คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
Special Seminar on Design and Construction of Tall Buildings at Myanmar Engineering Society
ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิศวกรรมไทย ก้าวไกลสู่ AEC
แถลงการณ์ วสท. วิกฤตการณ์น้ำท่วม
สรุปผลการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ วสท. ประจำปี 2555
แถลงข่าวเรื่อง “การเข้าตรวจสอบอาคารบางกอกฟุตซอลอารีนา ตามคำขอของกรุงเทพมหานคร”
วสท. ได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณวิศวกร ดังฉบับร่างที่นำเสนอสมาชิกมานี้เพื่อขอความเห็นจากสมาชิกก่อนจะประกาศใช้
แถลงข่าว “อันตรายจากการใช้บันไดเลื่อน”
วสท. เข้าเยี่ยมชม “งานวิจัยพลังงานกังหันลมและงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน
ด่วน! ขอเชิญชวน จัดส่งตำราที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลจากกองทุน
วสท. จัดพิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
พิธีเปิดงานประชุมอุโมงค์โลก 2012
แถลงการณ์ฉบับที่ 2 วสท.
ขอรับบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด วสท.
แถลงข่าว “แผ่นดินไหวในประเทศไทย และผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร”
ขอบคุณผู้สนับสนุน โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 5
วสท. แถลงข่าว ผลการตรวจสอบกรณีถนนพระรามที่สี่เกิดทรุดตัวใกล้แยกวิทยุ
พิธีลงนามเซ็นสัญญาการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555
กำหนดการ พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานวิศวกรเกียรติคุณ
วสท. รายงานการสำรวจเบื้องต้น คานคอนกรีตโครงการโฮฟเวลพังทลาย
รายงานเบื้องต้นการตรวจสอบอาคาร FICO สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
วสท. นำคณะเข้าเยี่ยมชม โรงงานไทยออยล์ จ.ชลบุรี
ปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ทัศนาจรศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554
เยี่ยมคำนับ และสวัสดีปีใหม่องคมนตรี
ผ่านไปแล้วกับการประชุม CAFEO ครั้งที่ 29 ณ ประเทศบรูไน
วิศวจุฬาดีเด่น
ต้นกัก กลางชะลอ กทม.ช่วยระบาย
Eco Challenge 2011-12
วสท. จัดงานเลี้ยงขอบคุณวิศวกรอาสา และสื่อมวลชน
ค่ายการเรียนรู้การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน
งานเลี้ยงปีใหม่ วสท.
วสท. การร่วมมือกับ RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมสมาชิก
ข้อแนะนำสำหรับบ้านหลังน้ำลด ด้านเครื่องกลและระบบท่อ
วสท. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วสท. ประกาศคัดสรรวิศวกรคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม พศ. 2554
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรอาสาช่วยเหลือหลังน้ำท่วม และส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่”
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรอาสาช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสอบอาคารหลังน้ำท่วม”
กอลฟ์สมาชิกสัมพันธ์ วสท. ประจำปี 2554
EIT High Tea จิบน้ำชายามบ่าย ครั้งที่ 1
คลินิกช่างพบประชาชน เสาร์ที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา
พิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554
วสท. ลงนามถวายพระพรในหลวง
EIT Talk & Dinner
วสท. จัดการแถลงข่าวเรื่อง “ไฟไหม้อาคารสูง มหันตภัยใกล้ตัวคนเมือง”
วิศวกรหญิงไทย วสท. ดูงานอุทยานมิตรผล ด่านช้าง
วสท. ลงนาม MOU กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
ยกอุโบสถเก่าแก่อายุ 459 ปี
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ประชุมความร่วมมือระหว่าง วสท. กับ RICS
สัมมนาเทคนิคบริหารการเงินฯ เปิดเป็นรุ่นแรก ผู้สนใจลงทะเบียน มากมาย
วสท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น
“Renewal of Agreement of Cooperation” between ASCE & EIT
ทัศนาจรศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำงึม 2 ณ สปป.ลาว
ทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัววิศวกรอาวุโส
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
วิศวกรหญิงไทยจัดประชุมสัญจรและศึกษาดูงาน
16 คำถาม ไขข้อข้องใจ กรุงเทพๆเสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหวขนาดไหนและจะรับมือกันอย่างไร
แถลงข่าว “แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น มีผลต่อไทยหรือไม่ และควรเตรียมรับมืออย่างไร”
CAFEO 28 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
พิธีเปิดอาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 2
วสท. ลงนามถวายพระพร
เยี่ยมคำนับ และสวัสดีปีใหม่องคมนตรี
วสท. ซ้อมอพยพหนีไฟ
วสท. ส่งวิศวกรอาสาตรวจสอบความเสียหายของอาคาร หลังเหตุการณ์น้ำท่วม
ด่วน! ขอเชิญชวน จัดส่งตำราที่มีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชิงเงินรางวัลจากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์
เชิญอาจารย์นักวิจัยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมนำเสนอบทความวิจัยในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
วสท. ร่วมกับสภาวิศวกรจัดการเสวนาเรื่อง “งานวิศวกรรมกับกรณีภัยพิบัติ”
วสท. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
วสท. ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้าน ECO Towns ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
บรรยากาศ การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 4
ขั้นตอนการยกย้ายอาคารหอสมุดดำรงราชานุภาพ วัดมหาธาตุยุราชรังสฤษฎิ์
ตรวจอาคารวีรสุ - กรณีเกิดเพลิงไหม้
แถลงข่าวความเห็นต่อโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท
เสวนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน
บรรยายพิเศษด้านพลังงานโดย ปตท.สผ.
โครงการเครือข่ายวิศวกร ครั้งที่ 7
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2557-2559
พิธีเทวาภิเษกพระวิษณุกรรม
วสท. จัดทำ MOU กับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
บรรยายพิเศษ Segmental Tunnel Linings with Fibre Reinforced Concrete
วสท. รับมอบป้ายทางหนีไฟ
ศึกษาดูงาน ECO Towns ณ คิตะคิวชู เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
พิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556
ประชุม CAFEO 31
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถ์ (วสท.) จัดงานครบรอบ 70 ปี วสท.
หนังสือ เจ็ดทศวรรษ วสท.
อบรมหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค รุ่นที่ 34
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ครั้งแรก
ผู้แทนบริษัทชิโน-ไทยเข้าพบ แสดงความยินดีนายก วสท. คนใหม่
วสท. รับสมัครงาน
The 6th ThaiTIMA
วสท. จับมือสภาวิศวกรในการดำเนินงานในอนาคต
วสท. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก Construction Association of Bhutan (CAB) ประเทศภูฏาน
เราได้สาวไทย คนแรก ในอวกาศเป็นวิศวกรหญิง
นายกใหม่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ.2557-2559
วสท. แสดงความยินดีกับการเคหะแห่งชาติ ครบรอบ 41 ปี
กรณีข่าวมีผู้เสียชีวิตจากการโดนลิฟต์โดยสารหนีบ ในคอนโดแห่งหนึ่ง
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกล และไฟฟ้าไทยแสดงความยินดีกับนายก วสท.
วสท. แถลงข่าว “อาคารวิบัติ ภัยที่หลีกเลี่ยงได้”
การประชุมกำหนดนโยบาย และระดมสมอง คณะกรรมการอำนวยการ วสท.
วสท. ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบที่เกิดเหตุ Regulating Well
งานฉลองโล่พระราชทาน วิศวกรเกียรติคุณตามรอยพระบาท
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
วสท. นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญฯ
วสท. ร่วมกับสภาวิศวกร แถลงข่าว “ภัยพิบัติจากไฟไหม้บ่อขยะกับแนวทางการป้องกัน และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
ด่วน! ขอเชิญส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำนิสิตนักศึกษาเรียนดี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีความต้องการรับสมัครพนักงาน
วสท. ลงนามตกลงร่วมมือกับ VNU จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี 2557
แสดงความยินดีกับกรรมการอำนวยการได้รับแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์กิตติคุณ”
พิธีรดน้ำขอพรวิศวกรอาวุโส 2557
วสท. จัดเสวนา และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
วสท. แถลงข่าว “แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย”
วสท. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19
การเสวนาเรื่อง “ประมวลสถานการณ์หลังวันแผ่นดินพิโรธ”
วสท. นำสมาชิก เยี่ยมชม สหภาพสมาคมวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาขนลาว
โปสเตอร์ กฎความปลอดภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟไหม้อาคารสูง
ข้อมูล และการดำเนินงานด้านแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
การประชุมสัมมนาเรื่อง “ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย”
โครงการเสวนา “จาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย”
เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “การซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย”
เชิญร่วมเสวนาเรื่อง “ยกเครื่องเรื่องระบบราง” และงานแถลงข่าว วิศวกรรม’ 57
วสท. รับมอบทุนสนับสนุน “โครงการวิศวกรอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ฯ” จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. เข้าเยี่ยมคำนับผู้อำนวยการ Sipa
วสท.เปิดรับสมัครพนักงาน
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล วสท. ประจำปี 2557
วสท. รวมใจไทย...กู้ภัยแผ่นดินไหว นวัตกรรมต้นแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดงานแถลงข่าว“วิศวกรรม’ 57” (Engineering 2014)
บทสรุปจาก เสวนาเรื่อง “จาก 3.5 แสนล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย”
วสท. ร่วมกับสำนักงานโยธาฯ จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาการซ่อมแซมอาคารเสียหายจากแผ่นดินไหว
การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
โครงการสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเรื่อง “การก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินลึก” ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา
ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือจัดการศึกษา และวิชาการ ครั้งที่ 2
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
ทดสอบการรับน้ำหนักพื้นอาคาร สถาบันแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามาธิบดี
โครงเข้าค่ายอบรมนิสิต นักศึกษาเรียนดี ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2557
เสวนาวิชาการเรื่อง “พัฒนาระบบรางขนส่งรางของประเทศไทย ทำอย่างไร?”
วสท. ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมฯ ตรวจประเมินความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม (นำร่อง)
วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
วสท. รับมอบรถ TOYOTA HILUK
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนงานวิศวกรรม’57
ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เทพรักษ์
ประชุมเสวนาเรื่อง “บทเรียนคอนโด 6 ชั้น... กับการปฏิบัติวิชาชีพ”
วสท. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อต้านคอร์รัปชัน
วสท. ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการวิศวกรรมงานทาง กับ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
วสท. แสดงความยินดีกับพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
การประชุมวิชาการงานวิจัยระดับบัณทิตศึกษาสาขาวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 9 พร้อมศึกษาดูงาน โครงการมหาสมุทร
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี
พิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ วัดดงมะเฟือง จังหวัดเชียงราย
ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วสท. ร่วมกับ สอท. จัดแถลงข่าวเรื่อง “เสนอมาตรการสกัดเหล็กจีนทุ่มตลาดไทย และการค้าที่ไม่โปร่งใส”
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดหลักสูตรครูสมาธิ ไฮเทค
วสท. แถลงข่าว วิเคราะห์สาเหตุอาคารคอนโด 6 ชั้น คลอง 6 พังถล่ม
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2557
วสท. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
อย่าพลาด วิศวกรรม'57
เชิญร่วมฟังเสวนาในงาน “วิศวกรรม 57” หัวข้อเสวนาฟรี
เสวนาเรื่อง ใบอนุญาตก่อสร้าง...เพื่อการพัฒนาประเทศ
การสัมมนาเรื่อง “การบริหารอาคารสูง และความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์”
บูธคลินิกช่าง ในงานวิศวกรรม 57 (มีบรรยายฟรี วันที่ 30 พ.ย.57)
วสท. ร่วมงาน แถลงข่าว “บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว”
วสท. แถลงข่าวเรื่อง “ลดเสี่ยงชีวิตคนไทย...พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศนี้”
วสท. ร่วมงาน “การประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน ครั้งที่ 32
ผลการตัดสินการแข่งขัน
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. มอบใบประกาศนียบัตรรับรองอาคารเขียวไทย ระดับ Platinum ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Eco Challenge 2014-15
วสท. แถลงข่าว “วิศวกรรม’57 วิศวกรรมสำหรับอนาคต”
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วสท. จัดงาน “วิศวกรรม’57 (Engineering ‘14)”
สไลด์ ประกอบการบรรยาย "ระบบรางทางออกเพื่ออนาคตการขนส่งไทย"
วสท. จัดแถลงข่าว “ถอดรหัส…กรณี ดิเอทัส – ตึกร้าง วสท. เปิดมาตรฐานการรื้อถอนอาคารของไทย ทำอย่างไรให้ปลอดภัย”
วสท. ร่วมประชุมเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน
เชิญร่วมสัมมนาฟรี
ร่วมสัมมนาฟรี
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th