หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 5
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
  ร้านหนังสือ วสท.
หมวดหนังสือ: [ทั้งหมด] [โยธา] [ไฟฟ้า] [ก่อสร้าง] [เครื่องกล] [อื่นๆ] [ประสบการณ์] [สิ่งแวดล้อม] [กฏหมาย] [ศัพท์เทคนิค] [อุตสาหการ] [ความปลอดภัย] [เอกสารประกอบการอบรม สัมมนา]

ขื่อหนังสือ มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย
ผู้แต่ง คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมทไฟฟ้า
ISBN 9786163960023
ปีที่พิมพ์ มีนาคม 2559
ราคา(ปกติ) 200.00 บาท
ราคา(สมาชิก) 150.00 บาท
 
จำนวน เล่ม

สมาิชิก วสท. กรุณา login ก่อนการสั่งซื้อ เพื่อรับส่วนลดเฉพาะสมาชิก
   
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/eitorth/domains/eit.or.th/public_html/book_detail.php on line 157 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย เป็นมาตรฐานใหม่ที่ยังไม่เคยจัดพิมพ์มาก่อน ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้ง ปฏิบัติการและการดูแลบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทยมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศโดยรวม ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication – ICT) หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ ไอซีที” ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตั้งแต่เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลและที่สำคัญอย่างยิ่งคือพัฒนาการทางด้านสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตทำให้มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ดาตาเซ็นเตอร์ (Data Center) เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลัก (Hard Infrastructure) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในปัจจุบันมิใช่เพียงการมีใช้สำหรับกิจการภายในเฉพาะองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่มีการใช้ร่วมกันและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั่วโลก

จากนโยบายการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้มีการส่งเสริมและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 5 ด้าน คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน (Soft Infrastructure) ด้านส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) และด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)

การที่ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ “ดาตาเซนเตอร์ (Data Center)” เป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) ทั้งการเป็นศูนย์กลางในการประมวลและแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการจัดการการสื่อสารข้อมูลระหว่างองค์กรและผู้ใช้งานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งในแต่ละแห่งอาจมีผู้ครอบครองสิทธิ์ในการปฏิบัติการการใช้เพียงรายเดียวหหรือหลายรายก็ได้ ดังนั้น ดาตาเซ็นเตอร์ (Data Center) ที่จัดตั้งขึ้นจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได้ทั้งในประเทศและนานาประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมี มาตรฐานศูนย์ข้อมูลคอมพิวตอร์สำหรับประเทศ (National Data Center Standard) เพื่อผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบติดตั้งดาตาเซ็นเตอร์ (Data Center) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน (Interoperation) ได้อย่างราบรื่น มั่นคง ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้

วสท. เห็นว่าเรื่อง “มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย (National Data Center Standard)” มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของประเทศโดยรวม ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคนี้ด้วย จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทยฉบับแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้ง ปฏิบัติการและการดูแลบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์ หรือศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มาตรฐานฉบับนี้จะกล่าวถึง การวางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน ระบบปรับอากาศ รวมถึงการออกแบบระบบเคเบิลและโครงข่ายข้อมูล กับระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยอันตรายต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนของการเลือกทำเลที่ตั้ง การพัฒนาอาคาร ซึ่งจะเป็นการวางแผนงานที่ถูกต้องในระหว่างการก่อสร้างหรือการปรับปรุงขยายพื้นที่อย่างเป็นระบบ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน การบำรุงรักษา และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและประหยัด แม้จะต้องมีการขยายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของดาตาเซนเตอร์ในอนาคตให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นเพียงการลงทุนเพิ่มตามขนาดของการเติบโตเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องทิ้งของเดิม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในทุกด้านโดยรวม

 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th